مادرم:

امروز من رشد یافتم وتو فرسودی..

من چون سرو راست وبلند شدم وتو چون بید خمیدی..

هرآنگاه زمین خوردم سوختی..

وهرگاه بلند شدم از شوق تپیدی..

روزی جسمم راحمل کردی وروزی غمم را..

وهمراه وکنارم بودی..

مراپروراندی و از غم رهایی ام دادی..

توانایم کردی وخودناتوان شدی..

ازشیره ی جانت مراخوراندی وخود غمم را خوردی..

نگران لطافت روحم بودی..

دلشوره ی پاکیم را داشتی..

گیسوانت سپید شد از برای دامن پاکت که مرا در بر گرفت سپاس

توشمعی!ازبرای گرمای حضورت توراشکر کاش پروانه باشم دربرابر الطافت ای فرشته ی حق مادرم

آرزوم این است:

نرود اشک زچشمان تو هرگز مگر از شوق زیاد...

نرود لبخنداز اوج نگاهت وبه اندازه ی هروز که مرا پروردی زیر پایت باشد آن بهشتی که خدا فرموده.

منبع : آســـــمان کبــــود |مادرم
برچسب ها : مادرم